Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Becruit

Onze afspraken voor een eerlijke en heldere samenwerking

1 januari 2019

Deze algemene afspraken gelden vanaf 1 januari 2019. Deze afspraken vervangen alle eerdere voorwaarden van Becruit.

Dit zijn de algemene voorwaarden van Becruit B.V. In dit document vindt u de afspraken die wij maken om op een prettige manier samen te werken. Hierbij vermelden we duidelijk wat u van ons mag verwachten en wat wij van u verwachten.

In deze afspraken spreken we over verschillende personen. Hieronder leest u wie we waarmee bedoelen. U: dit is de opdrachtgever die de overeenkomst met ons aangaat. Hieronder vallen ook alle organisaties die aan de opdrachtgever verbonden zijn. De opdrachtgever kan zowel een natuurlijk als een rechtspersoon zijn. Wij: dit zijn wij: Becruit B.V. Kandidaat: dit is de professional die Becruit B.V. aan u voorstelt als (interim) werknemer. Becruiter: een professional die ons tegen betaling van een fee in contact brengt met zijn of haar netwerk om goede kandidaten voor onze opdrachtgevers te vinden.

Artikel 1. Waarvoor gelden deze afspraken?

1.1. Deze algemene voorwaarden gelden voor alle afspraken tussen u en ons. Deze gelden dus voor alle: – aanbiedingen; – offertes; – opdrachten; – overeenkomsten. De afspraken gelden alleen voor de dienstverlening die wij bij het akkoord hebben beschreven. En ze gelden voor alle geschillen die hieruit kunnen voortkomen.

1.2. Wij gaan niet akkoord met uw (aanvullende) algemene voorwaarden.

Artikel 2. Wanneer gaan we voor u aan de slag?

3.1 Een opdracht tussen u en ons is geldig als: – wij deze schriftelijk hebben bevestigd; – of als wij (met uw instemming) al begonnen zijn met de uitvoering van de opdracht; – of als u een kandidaat die wij bij u hebben geïntroduceerd, heeft uitgenodigd voor een gesprek.

3.2 Wij hebben gegevens van u nodig om de opdracht goed uit te kunnen voeren. Zodra we de gegevens van u hebben ontvangen, gaan wij direct voor u aan de slag. Ontvangen we de gegevens niet of te laat? Dan kunnen wij de uitvoering van de opdracht uitstellen.

3.3 Wij gaan ervan uit dat de gegevens die u ons aanlevert juist en compleet zijn. Ook gaan wij ervan uit dat de informatie die wij krijgen van kandidaten, Becruiters of referenten juist en compleet is. Wij zijn er niet voor verantwoordelijk als de gegevens niet kloppen.

Artikel 3. Wat doen we voor u?

3.1 Wij doen onze uiterste best om 1 of meer kandidaten aan u voor te dragen. Daarvoor spreken we een termijn af. Deze termijn is indicatief. Wij schieten dus ook niet tekort als we niet op tijd een kandidaat aan u kunnen voorstellen. Ook hoeven we geen vergoeding te betalen als we later leveren dan afgesproken.

3.2 Wij maken gebruik van uw handelsnaam en uw logo/merk. Deze hebben we nodig om de juiste kandidaten voor u te vinden. U geeft ons toestemming om dit gratis te mogen doen.

Artikel 4. Hoe gaan we om met de annulering van een opdracht?

Er kunnen redenen zijn dat u de opdracht annuleert. Dat begrijpen wij. Annuleert u een opdracht, dan brengen wij u een annuleringsvergoeding in rekening om de gemaakte kosten te vergoeden. Deze annuleringsvergoeding bedraagt 2.500 euro excl. BTW

In welke gevallen berekenen we u een annuleringsvergoeding? Als u: de opdracht intrekt; de opdracht langer dan 1 maand on hold zet; essentiële kenmerken van de opdracht wijzigt; zich niet houdt aan de in het contract afgesproken exclusiviteit.

4.2 Wilt u een adviesopdracht annuleren? Dat kan zolang wij hiervoor nog geen kosten hebben gemaakt.

Artikel 5. Welke afspraken maken we over de betaling van een opdracht?

5.1 U betaalt een factuur binnen 15 dagen na de factuurdatum. Betaalt u niet op tijd? Dan brengen wij per maand dat u niet betaalt 1,5% rente over het factuurbedrag in rekening. Dit gaat automatisch. Hierover krijgt u geen apart bericht van ons.

5.2 U mag de betaling niet verrekenen met andere betalingen. U mag de betaling ook niet opschorten.

5.3 Moeten wij een incassobureau inschakelen? Dan betaalt u ons: – alle incassokosten (met een minimum van € 500); – de daadwerkelijk gemaakte kosten van rechtsbijstand (ongeacht een eventuele proceskostenveroordeling); – de kosten voor andere ingeschakelde derden. Wij sturen u hiervan een gespecificeerde factuur.

5.4 Heeft u een klacht over onze dienstverlening? En wilt u daarom onze factuur niet betalen? Dan moet u de klacht binnen 2 weken na de factuurdatum schriftelijk bij ons hebben ingediend. Wij nemen uw klacht zo snel mogelijk in behandeling. U moet de factuur in de tussentijd wel gewoon betalen.

Artikel 6. Hoe gaan we om met vertrouwelijke informatie en geheimhouding?

6.1 Wij laten onze kandidaten een geheimhoudingsverklaring tekenen. Hierin staat dat ze vertrouwelijk omgaan met alle informatie die ze over uw organisatie ontvangen. Schendt een kandidaat zijn of haar geheimhoudingsplicht? Dan zijn wij niet aansprakelijk voor eventuele schade aan uw organisatie die hierdoor ontstaat.

6.2 U houdt de inhoud van de opdracht die u ons heeft gegeven geheim tegenover derden.

6.3 Wij gaan uiteraard vertrouwelijk om met uw bedrijfs- en persoonsgegevens en met de persoonsgegevens van onze kandidaat. Persoonsgegevens geven wij alleen als de kandidaat ons daarvoor toestemming geeft.

Artikel 7. Welke andere verplichtingen gaat u met een opdracht aan?

7.1 U mag geen informatie over onze kandidaten doorgeven aan derden.

7.2 U mag geen van onze kandidaten zelf aan derden voorstellen. Doet u dat toch binnen 12 maanden nadat wij de kandidaat bij u hebben geïntroduceerd? En krijgt onze kandidaat bij deze organisatie: – een arbeidsovereenkomst; – of een contract: – op zijn of haar eigen naam – of in samenwerking met natuurlijke of rechtspersonen waarbij de professional betrokken is. Dan moet u de volledige match fee aan ons betalen.

7.3 U mag niet: – zonder onze toestemming; – binnen 12 maanden nadat wij onze kandidaat aan u hebben voorgesteld; – een arbeidsverhouding; – samenwerking; – of contractuele relatie; met onze kandidaat aangaan. Onder ‘voorstellen’ valt ook het toesturen van informatie over onze kandidaat.

Dit verbod geldt ook als de kandidaat: – binnen deze periode door een derde aan u is voorgesteld; – u zelf heeft benaderd.

7.4 U mag niet: – zonder onze toestemming – vanaf de start van de opdracht tot en met 12 maanden erna; – een arbeidsverhouding; – samenwerking; – of contractuele relatie; met iemand aangaan die bij of voor ons werkt of heeft gewerkt.

7.5 Als een situatie zoals in dit artikel beschreven zich voordoet, informeert u ons hierover binnen 10 werkdagen.

Artikel 8. Wat doen we als de arbeidsovereenkomst eerder stopt?

8.1 Als u of onze kandidaat de arbeidsovereenkomst in de proeftijd stopt, zien wij de opdracht als niet afgerond. Wij zoeken dan een nieuwe kandidaat voor u als: – u ons binnen 7 dagen na het stoppen van de arbeidsovereenkomst schriftelijk laat weten dat de arbeidsovereenkomst is gestopt; – de opzegging niet is veroorzaakt doordat u de arbeidsovereenkomst heeft veranderd of niet bent nagekomen; – u de essentiële kenmerken van de functie niet heeft veranderd; – het stoppen van de arbeidsovereenkomst niet komt door een afvloeiing, reorganisatie, fusie of overname; – u al onze gefactureerde bedragen heeft betaald; – u alle voorwaarden (zoals beschreven in deze algemene voorwaarden) bent nagekomen.

Artikel 9. Wat spreken we af over de aansprakelijkheid?

9.1 Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die ontstaat doordat onze kandidaat: – ongeschikt is; – niet blijkt te voldoen aan de door u gestelde eisen.

9.2 Wij zijn niet aansprakelijk voor schade en/of verliezen die onze kandidaat aan u en/of derden toebrengt.

9.3 U vrijwaart ons voor aanspraken van derden die voortkomen uit onjuistheden in onze adviezen.

9.4 Wij zijn nooit aansprakelijk voor indirecte schade en gevolgschade. Daaronder valt ook gederfde winst en/of verliezen van u en/of derden.

9.5 Elke vorm van onze aansprakelijkheid vervalt op de vroegste van de volgende twee data: A. 3 maanden nadat u op de hoogte was of behoorde te zijn van het schade toebrengende feit, of B. 12 maanden nadat de opdracht is geëindigd.

9.6 U vrijwaart ons: – voor aanspraken van derden; – voor rechten van intellectuele eigendom op materialen of gegevens; – die we van u hebben ontvangen; – en die wij bij de uitvoering van de opdracht gebruiken.

9.7 U garandeert dat alle informatiedragers, elektronische bestanden of software die u ons geeft vrij zijn van virussen en defecten.

9.8 U vrijwaart ons tegen eventuele aanspraken van derden in verband met deze opdracht.

9.9 U vrijwaart ook de externe mensen die wij inschakelen voor de opdracht van iedere aansprakelijkheid in verband met deze opdracht.

9.10 Onze aansprakelijkheid is altijd beperkt. Het bedrag is ook nooit hoger dan het bedrag dat u aan ons in dat jaar heeft betaald.

Artikel 10 Wat spreken we af over de inschakeling van een rechtbank?

10.1. Op alle rechtsverhoudingen tussen partijen is Nederlands recht van toepassing.

10.2. Hebben wij een meningsverschil of conflict en moet een rechter hierover een uitspraak doen? Dan leggen we dit in eerste instantie voor aan de rechtbank Gelderland in Arnhem.

Artikel 11. Welke afspraken maken we nog meer?

11.1. Als een deel van de opdracht of van deze algemene afspraken niet meer geldt, dan blijft de geldigheid van de andere afspraken wel geldig.

11.2. In plaats van het ongeldige gedeelte geldt dan wat u en wij zouden hebben afgesproken als wij zouden hebben geweten dat het gedeelte ongeldig was. (zie artikel 3:42 BW).

11.3 Wij hebben altijd recht op een schadevergoeding of een betaling als u op grond van 1 of meerdere onderdelen van deze algemene afspraken aan ons een boete moet betalen.

Chat openen
💬 Stel je vragen aan Becruit
Hoi, kunnen we je ergens mee helpen?