Privacybeleid

Privacy- en cookieverklaring Becruit

1 april 2019

Je privacy is voor Becruit van groot belang.

Wij houden ons dan ook aan de relevante wet- en regelgeving over privacy, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit betekent dat wij:

 • in deze privacyverklaring onze doeleinden duidelijk vastleggen voordat wij je persoonlijke gegevens verwerken;
 • zo min mogelijk persoonlijke gegevens opslaan;
 • alleen de gegevens opslaan die nodig zijn voor onze doeleinden;
 • expliciet toestemming vragen voor de verwerking van je persoonlijke gegevens als toestemming verplicht is;
 • benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om je persoonlijke gegevens te beschermen;
 • deze maatregelen ook opleggen aan partijen die voor ons gegevens verwerken;
 • je rechten respecteren, zoals het recht op inzage, correctie of verwijdering van je bij ons verwerkte persoonsgegevens.

In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij (het platform van) Becruit doen met je persoonsgegevens.

Als Becruiter en als opdrachtgever krijg je toegang tot ons platform.

Hier kun je zelf bepaalde zaken instellen, opgeven en veranderen. Daarvoor moet je je wel eerst registreren. Dat geldt voor zowel opdrachtgevers als Becruiters.
Je registreert je op het platform met je e-mailadres. Daarna maak je een profiel aan.

Ben je een Becruiter dan vul je de volgende gegevens in:
– profielfoto
– e-mailadres
– NAW-gegevens
– geslacht
– opleiding
– werkervaring
– telefoonnummer

Ben je een opdrachtgever dan vul je de volgende gegevens in:
– bedrijfsgegevens
– bedrijfsprofiel
– logo
– profielfoto
– e-mailadres
– NAW-gegevens
– geslacht
– telefoonnummer

Wij bewaren deze informatie

Hierdoor hoef je deze informatie niet steeds opnieuw in te vullen. Ook kunnen we je hierdoor makkelijker benaderen als dat nodig is op het platform. Dit doen wij alleen op basis van:
– een overeenkomst;
– een gerechtvaardigd belang;
– een wettelijke (fiscale) plicht.

Wil je jouw profiel verwijderen, dan kan dat natuurlijk

Het verwijderen van je gegevens doe je door een mail te sturen aan info@becruit.nl. Wij zullen er dan zorg voor dragen dat deze verwijderd worden. De gegevens die we niet meer nodig hebben, worden dan direct verwijderd.

Als je een vacature wil plaatsen, sturen we je een opdrachtbevestiging waar alle informatie in staat

Wij maken gebruik van je persoonsgegevens om de bevestiging af te handelen en om de vacature te registreren. Hiervoor gebruiken wij je:- factuuradres;
– e-mailadres;
– betaalgegevens;
– telefoonnummer;
– NAW-gegevens.

Dit doen wij op basis van de overeenkomst die je met ons hebt gesloten. Bovendien zijn wij daartoe wettelijk verplicht. Wij bewaren deze informatie tot één jaar nadat je de opdrachtbevestiging hebt goedgekeurd. Bepaalde klantgegevens bewaren wij langer in verband met de wettelijke fiscale bewaarplicht.

Wij informeren onze Becruiters en opdrachtgevers over aankomende bijeenkomsten

Daarvoor gebruiken we je e-mailadres. Je kunt je zelf makkelijk af- en aanmelden voor deze e-mailuitnodigingen. Als je je hebt afgemeld, heb je via je account en het platform uiteraard nog steeds toegang.

Becruiters ontvangen via e-mail en social media (zoals LinkedIn) regelmatig vacatures

Je kunt je daar als Becruiter voor afmelden. Het is dus niet verplicht om als Becruiter pushberichten en e-mails te ontvangen met nieuwe vacatures. Deze vacatures staan namelijk ook op het platform en zijn dus ook via de website te raadplegen, waarna je ze als Becruiter kunt delen.

We bewaren je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is

De bewaartermijn is direct gekoppeld aan de doelen waarvoor we jouw gegevens bewaren. Toch bewaren we soms ook gegevens nadat je jouw profiel hebt verwijderd en je geen Becruiter of opdrachtgever meer bent. Het gaat hierbij alleen om de gegevens die we wettelijk gezien moeten bewaren. Denk dan vooral aan alle gegevens die behoren tot onze financiële administratie. Die moeten we namelijk 7 jaar bewaren.

We delen persoonsgegevens alleen met derden als het echt nodig is

We verkopen je gegevens niet aan derden. We geven ze ook alleen maar als:
– dit noodzakelijk is voor onze dienstverlening;
– dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomst;
– dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting
– wij daarbij een gerechtvaardigd belang hebben.

Bij een gerechtvaardigd belang kun je onder meer denken aan de verstrekking van persoonsgegevens aan onze ICT-leverancier (voor onder meer back-ups en beveiliging) en leverancier van ons relatiemanagementsysteem (CRM). Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens. Becruit blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Wij nemen geen geautomatiseerde beslissingen

We nemen geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor jou als persoon. Er worden dus ook geen besluiten genomen door computerprogramma’s of computersystemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van ons) tussen zit.

Vacatures kun je delen via WhatsApp en de besloten groep op LinkedIn

Hiervoor moet je je wel zelf aanmelden. We houden hier geen toezicht op en zijn niet verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Het gebruik van die media is dus voor je eigen risico. Voordat je van die diensten van derde partijen gebruik maakt, is het raadzaam eerst het privacy statement van die derden door te lezen.

We gebruiken technische, functionele en analytische cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website/het platform wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en je gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat het platform goed werkt. Ook onthouden ze bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen. Hiermee kunnen wij onze website en het platform optimaliseren.

De website van Becruit maakt ook gebruik van cookies van Google Analytics.

Zo volgen we in hoofdlijnen het gebruikersgedrag en algemene trends en ontvangen we rapportages. Dit helpt om de werking van de website te verbeteren.

Wij hebben Google Analytics privacy-vriendelijk ingesteld.

Zo hebben wij:

– een verwerkersovereenkomst met Google gesloten;

– worden de laatste cijfers van uw IP-adres gemaskeerd;

– delen wij de gegevens niet met Google.

Voor meer informatie: lees het privacybeleid van Google en het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

Je kunt je uiteraard nog steeds afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Op de website van de Autoriteit Consument en Markt (https://www.consuwijzer.nl/telecom-post/internet/privacy/uitleg-cookies) lees je meer over cookies.

We nemen de bescherming van je gegevens serieus

Daarom nemen we passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@becruit.nl.

Wij kunnen onze privacyverklaring wijzigen als ons platform of onze dienstverlening verandert

Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn.

Je kunt altijd je eigen gegevens inzien

Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou hebben, kun je altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

Je hebt de volgende rechten.

 • Recht op inzage: je hebt het recht de persoonsgegevens die wij van jou verwerken, in te zien.
 • Recht op rectificatie: je heeft het recht de persoonsgegevens die wij van jou verwerken, te corrigeren of aan te vullen als deze onjuist of onvolledig zijn.
 • Recht van bezwaar: je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens en tegen direct marketing.
 • Recht op verwijdering: je kunt ons vragen je persoonsgegevens te verwijderen.
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: als het technisch mogelijk is, heb je het recht om de persoonsgegevens die wij van jou verwerken te laten overdragen naar een derde partij.
 • Recht op beperking van de verwerking: in sommige gevallen kun je vragen om het verwerken van je persoonsgegevens (al dan niet tijdelijk) te beperken waardoor wij minder gegevens van jou verwerken.

Bij je verzoek kunnen wij je vragen om je te identificeren.

Dan vragen we je om een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Hierdoor zijn we er zeker van dat je de juiste persoon bent aan wie de persoonsgegevens toebehoren. Belangrijk is dat je hierbij je BSN en pasfoto afschermt.

Wij zullen in principe binnen 30 dagen op je verzoek reageren.

Deze termijn kunnen we echter verlengen om redenen die verband houden met de specifieke rechten van betrokkenen of de complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen, laten wij je dit zo snel mogelijk weten.

Klacht indienen

Als je vindt dat wij je niet op de juiste manier helpen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Becruit
Kruidenstraat 70
6515 HT Nijmegen
info@becruit.nl

Chat openen
💬 Stel je vragen aan Becruit
Hoi, kunnen we je ergens mee helpen?